2 เมษายน 2562 ตรังขับเคลื่อนเครือข่ายสิ่งแวดล้อม

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/72555

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. เชิงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เท่าทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่เครือข่ายจาก 14 จังหวัดภาคใต้ โดยจัดกิจกรรมเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การขับเคลื่อนเครือข่าย ทสม. ตามบริบทของพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ การศึกษาดูงานเพื่อยกระดับเสริมพลังกลไกเครือข่าย ทสม. สำหรับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน หรือเครือข่ายทสม.เป็นเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนที่ทำงานในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายหลักของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ 76 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายกว่า 218,295 คน และในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้มีจำนวนสมาชิกเครือข่ายฯ จำนวน 20,985 คน ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เห็นความสำคัญในการให้เครือข่าย ทสม. เป็นกำลังสำคัญในพื้นที่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”